קריטריונים למימון פרויקט
קריטריונים למימון פרויקט
הפרויקט המוצע חייב להתאים נושאית לאחד מתחומי הפעילות שלנו ולמלא אחר שלושת התנאים הבאים:

1. הדדיות
 • הפרויקט יפותח ויוצא לפועל תוך דיאלוג על ידי ארגון ישראלי אחד וארגון גרמני אחד לפחות.
 • מקום מושבם של הארגונים יהיה בגרמניה או בישראל בהתאמה ועליהם להיות ישות משפטית פרטית או ציבורית מוכרת. כמו כן עליהם להבטיח ניהול נאות ולהוכיח שימוש הולם בכספי התמיכה של הקרן, כזה שאינו למטרות רווח והתואם את המטרה שלשמה נועדו.
 • יישום התכנית יתחלק ככל האפשר בצורה שוויונית בין גרמניה וישראל.
2. קבוצות מיקוד
 • הפרויקט יבוצע בעיקר על ידי סטודנטיות/ים, חניכות/ים ונשות ואנשי ניהול ומקצוע בכירים מגרמניה וישראל בגילאים 18-45.
 • הרכב המשתתפות והמשתתפים ישקף גיוון חברתי ושוויון מגדרי.
 • משתתפות ומשתתפי הפרויקט הנם פעילות ופעילים המגיעים מתחומים שונים.
3. פרויקט מוכוון תוצאה
 • הפרויקט יוביל לתוצאות קונקרטיות.
 • מתוצאות הפרויקט יוכלו להפיק תועלת גם לאחר סיומו.
קריטריונים פוסלים
במקרים מסוימים לא נוכל לצערנו לתמוך ביוזמה המוצעת. לקטגוריה זו נכנסים המקרים הבאים:
 • פרויקטים אשר מימונם הכולל אינו מובטח
 • פרויקטים שכבר החלו
 • פרויקטים בעלי אופי או רקע תיירותי או מסחרי
 • הוצאות בניה
 • תמיכה מוסדית