BPB: טיול העשרה בנושא ״עתיד הזיכרון״

פרנקפורט אם מיין, 11 בנובמבר, 2022

בנובמבר 2022 התקיים בפרנקפורט סמינר היכרות למשתתפי/ות מסע ההעשרה בישראל
של הסוכנות הפדרלית לחינוך אזרחי (BpB), שבו השתתפו השנה בעיקר נציגים/ות
מתחומי אנדרטאות זיכרון והנצחה, תרבות הזיכרון ועיתונות. תמרה אור העבירה הרצאה
בנושא ״זיכרון, פוליטי. מבט על ישראל וגרמניה״ ודנה עם האורחים/ות בתפקידן של
תרבויות הזיכרון ביחסי גרמניה-ישראל.