‏Mixstory - מפגש עם ישראל

‫מהגרים ומהגרות צעירים בגרמניה, בהם גם מתבגרים בני 16 מפרנקפורט והסביבה, מתעניינים אף הם בהיסטוריה ובמציאות העכשווית של החברה הישראלית. במסגרת הפרויקט Mixstory מנהלים צעירים אלה מתוך ההקשר המקומי שלהם דיון ארוך טווח בסוגיות הנוגעות לאינטגרציה, לתרבות יהודית, לאנטישמיות או לבניית מסגדים בגרמניה ובין השאר גם בקונפליקט במזרח התיכון. תחת הכותרת 'Mixstory - מפגש עם ישראל' מובילה כעת דרכו של הפרויקט גם לתל אביב, לירושלים ולמקומות נוספים בישראל. במהלך הביקור מקיימת הקבוצה מפגשים עם נציגים ונציגות של תנועות השלום. במפגשים אלה ובאחרים מתבצעים חילופין בין הצעירים מגרמניה ובין נוער יהודי וערבי ישראלי. ההתמקדות בנושאי הגיוון והאינטגרציה נשמרת גם בביקורים בקיבוץ ובמוסדות אחרים,זאת מתוך הפרספקטיבה והניסיון האישיים של חווית ההגירה. תוצאות העבודה יתועדו לאחר מכן באינטרנט על ידי הצעירים. במסגרת ההתנדבות שלהם בארגוני נוער בגרמניה יוכלו המשתתפים בנוסף להעביר את החומר הלאה, מה שיתרום להקמתה של רשת קשרים בין מהגרים ומהגרות צעירים.‬

‏‫'Mixstory - מפגש עם ישראל' הינו פרויקט של המוסד החינוכי Alte Schule Anspach - basa e. V.. הפרויקט מתקיים בין יולי לנובמבר, 2011. לאחר תקופת הכנה נוסעים 16 משתתפים בלווית שלושה מדריכים לביקור של שבוע בישראל. התכנית כוללת עבודה משותפת, ביקורים במוסדות שונים ומפגשים עם מפיצי מידע.‬