תחום פעילות 3: תרבויות ותקשורת

מרכז גינון אורבני כמרכז קהילתי לפיתוח בר-קיימא

מוקד הפרויקט הוא יצירת קונספט למרכז גינון אורבני (Urban Farming Center – UFC) לפיתוח עירוני בר-קיימא וצופה פני עתיד עם אספקת מצרכי מזון מקומית וקהילתית. החזון ארוך הטווח הוא בניית מרכזי גינון אורבניים נוספים בגרמניה ובישראל. האגודה לגינון אורבני (Association for Urban Farmin – AUF) בתל אביב וסדנת-[p3] בפרייבורג מפתחות ביחד קונספט לדוגמה למרכזי גינון אורבני בגרמניה ובישראל, המקיף חמישה תחומים רלוונטיים: מרכז ידע, חממה הידרופונית, מפעל, חנות וחלל קהילתי מכיל (אינקלוסיבי). כאן יתקיימו במקום אחד גידול ירקות, עיבוד ירקות ומכירה של המוצרים, וכן היצע חינוכי מכיל וחדשני בנושא גינון אורבני. החילופים הבילטרליים של ידע וניסיון מקצועיים, מאפשרים למשתפות ומשתפי הפעולה בפרויקט להרחיב ולייעל קונספטים חדשים וקיימים של מרכזי גינון אורבני, ולהשתמש בהם באופן רווחי.

משתתפות ומשתתפי הפרויקט
מלוות ומלווי המסע והפרויקט: שלושה בני אדם מישראל ושלושה מגרמניה, עם ידע מקצועי בגינון אורבני, קיימוּת ופדגוגיה.
בכל ארץ: לפחות 30 בני אדם נוספים מישראל ו-30 מגרמניה, בעלי רקעים מגוונים.

תכני הפרויקט
כל ארגון יתכנן ויקיים את הסדנאות בארצו. ייווצר ספר הדרכה אשר יוכל לשמש להקמת מרכזי גינון אורבני נוספים. בספר ההדרכה יתועדו התנאים להצלחה, יוצגו ויתוארו קונספטים וחומרי לימוד וכיצד הם יכולים לשמש לבנייה ולהרחבה של מרכזי גינון אורבני בגרמניה ובישראל. כמו כן יידונו ויוצגו בספר ההדרכה השלכות תרבותיות. בנוסף על אלה יפותחו תהליכים לחילופי ידע מתמידים בין שני הארגונים.

שיטות העבודה בפרויקט
במסגרת תוכנית חילופי הידע הבילטרלית הזו מתוכננים ביקורים בפרויקטים של הארגון האחר וכן סדנאות וסמינרים. הידע שייאסף לאורך כל שלבי הפרויקט יתועד בכתב, ובהמשך יועמד לרשות מרכזי גינון אורבני אחרים בצורת ספר הדרכה.

מטרות הפרויקט
החילופים הבילטרליים של ניסיון וידע מקצועיים אמורים לשמש, מצד אחד, להתאמת הקונספט של מרכזי גינון אורבני הקיים בישראל להקשר הגרמני, ומצד שני הידע המקצועי של סדנת-[p3] אמור לסייע בהרחבה ובייעול של הקונספט הקיים של האגודה לגינון אורבני. באופן זה אמורים מרכזי הגינון האורבני בשתי הארצות להשתפר, ותוצאות הלימוד המשותף יונגשו למרכזי גינון אורבני אחרים.
יעדי האו"ם לפיתוח בר-קיימא (SDGs)
יעדי האו
Zero Hunger
Good Health and Well-Being
Quality Education
Decent Work and Economic Growth
Sustainable Cities and Communities
Responsible Consumption and Production
Climate Action
Life Below Water
Life on Land
Partnerships to achieve the Goal
שיתוף פעולה
הארגון ללא מטרות רווח Association for Urban Farming (AUF) מתל אביב
הארגון ללא מטרות רווח סדנת-[p3] מפרייבורג