נושאים

בכל שנה בוחרים פורום העתיד והמוסדות המשתפים פעולה נושא או מדינות שבהם תתמקד התוכנית. הקול הקורא להגשת מועמדות מתפרסם בתחילת השנה.

מכיוןן שהתוכנית מתמקדת בנושאים אקטואליים, מתאפשר לעמיתות ולעמיתים שלנו להשתתף בשיח הציבורי ולהוסיף לו נקודות מבט רעננות. אנחנו בוחרים נושאים בעלי חשיבות בישראל ובגרמניה, על מנת לאפשר קיום של דיאלוג ושיח מעניינים.

>> 2021: ישראל, גרמניה וארה״ב: שאלות ביטחון וזהות עם הפנים לפוליטיקת עתיד


>> 2020: ישראל וגרמניה בשנת הבחירות בארה״ב: נרטיבים לאומיים, זהויות ומדיניות חוץ

>> 2019: קהילות דוברות רוסית בגרמניה ובישראל: יחסיהן לרוסיה ומשמעותן בשתי הארצות>> העמיתות והעמיתים שלנו

>> פרסומים