תקנון

  שמה של הקרן יהיה 'פורום העתיד גרמניה–ישראל'. הקרן תיוסד כעמותה (foundation) על פי הדין האזרחי הגרמני, הקרן תוכל לעשות פעולות משפטיות, ומקום מושבה יהיה בברלין.
 
(1) מטרת הקרן היא לקדם את הקשרים בין גרמניה וישראל על-ידי קידום פרויקטים בתחומים שונים של שיתוף פעולה דו-צדדי בין גרמניה וישראל. פרויקטים אלה יכללו, בפרט:
- חילופי תלמידים, צעירים ומומחים,
- הסכמי ערים תאומות,
- פעילויות בתחום התרבות, העיתונות ואמצעי התקשורת וקידום אנשי עסקים צעירים וכישרונות אקדמיים.
(2) הפרויקטים שיזכו לתמיכת הקרן יופעלו בישראל ובגרמניה; היישום יתבצע בשתי המדינות בהיקפים דומים.
(3) עיקר הדגש יושם על שילוב הדור הצעיר בפעילות הדו-צדדית.
(4)

הקרן תתרום לבניה ולפיתוח רשתות קשרים בין שחקנים הפועלים בהקשר הדו-צדדי.

 
(1) הקרן תקדם באופן ישיר אך ורק מטרות צדקה כהגדרתן בחוק המס בפרק "מטרות ראויות להקלות מס".
(2) בהתאם לתקנה 2 של תקנון זה, מטרת הקרן היא לעודד הבנה במישור הבינלאומי.
(3) בביצוע משימותיה הקרן תיעזר בשירותיהם של אנשי עזר (“Hilfsperson“) כהגדרתם במשפט השני של סעיף 57 (1) של חוק המס, כאשר לא תבצע את הפעולות בעצמה.
(4) הקרן רשאית ליעד חלק מהכספים שברשותה לגופים אחרים הזכאים להקלות מס כמענק למטרות המזכות בהקלות מס, בהתאם לס"ק 6 של תקנה זו.
(5) הקרן תהיה מוסד שלא למטרות רווח. המטרה העיקרית של פעילותה לא תהיה השגת יתרון כלכלי.
(6) כספי הקרן ישמשו רק למטרות שנקבעו בתקנון זה.
(7) אין להטיב עם אדם באמצעות תשלום שאינו עולה בקנה אחד עם מטרות הקרן או באמצעות תשלום שכר גבוה באופן לא מידתי.
(8) למקבלי תשלומים מהקרן לא תהיה תביעה חוקית למענקים מכספי הקרן.
 
(1) ההון העצמי של הקרן בתאריך הקמתה יכלול תביעת זכות לתרומה מאת הממשלה של הרפובליקה הפדראלית של גרמניה בסכום של 24,000,000 אירו ותביעת זכות לתרומה ממשרד האוצר של ממשלת ישראל בסכום של 1,000,000 דולר ארה"ב. ההוראה שלעיל לא תשונה או תתוקן על ידי אורגן כלשהו של הקרן.
(2) ההון העצמי המקורי של הקרן יישמר באופן עקרוני ברמה קבועה ולא יעשה בו שימוש. ההון העצמי של הקרן יושקע וינוהל באופן שימנע אפשרות נראית לעין של פחיתת שוויו וכך שההון העצמי של הקרן יניב הכנסה הולמת. מותר יהיה לשנות את מבנה ההון העצמי של הקרן לפי החוק הגרמני כפי שהוא חל באופן כללי על כל הארגונים שלא למטרת רווח. בכל שנת עסקים אפשר לנצל עד 3% מההון העצמי של הקרן בשנה שעברה, ובלבד שחבר הנגידים קיבל החלטה מראש הקובעת כי משיכת סכום זה נחוצה באופן מיידי לצורך מימוש יעדי הקרן; יש לערוב לכך כי הסכום יוחזר בתוך שתי שנות העסקים הבאות של הקרן.
(3) ההון העצמי של הקרן יוגדל בתרומות ייעודיות למטרת הקרן. הקרן רשאית לקבל תרומות ובלבד שמטרת התרומות עולה בקנה אחד עם משימות הקרן כהגדרתן בתקנון, וכי קבלת תרומות אלה אינה פוגעת בעצמאות הקרן. כמו כן מוסמכת הקרן להוסיף להונה העצמי תרומות מעזבונות שלא יועדו למטרה מסוימת וכן עתודות חופשיות (“freie Rücklage“) כהגדרתן בחוק המסים סעיף 58(7א). הקרן רשאית לנהל במסגרתה קרנות נאמנות.
(4) ההכנסות מהונה העצמי של הקרן ומתרומות שלא יועדו להשקעה בהונה העצמי ישמשו למטרות הקרן.
(5) הוצאות המנהלה של הקרן יכוסו מראש מהכנסות שנובעות מהונה העצמי וכן מתרומות שלא יועדו להשקעה בהונה העצמי. הוצאות המנהלה השנתיות כחלק יחסי מההוצאה הכוללת של הקרן יעמדו בדרישות חוק המס וכן בדרישות התקציביות של המייסדים. הוצאות המנהלה השנתיות לא יעלו על 1% מהונה העצמי של הקרן. לאחר התייעצות עם הגופים המתאימים של המייסדים, חבר הנגידים יקבע נהלים שיקנו תוקף מעשי לדרישה זו, ונהלים אלה יחייבו את מנהל הקרן. הנהלים יגדירו ביתר פירוט מהן הוצאות מנהלה.
(6) הקרן תהיה רשאית לצבור עתודות ובלבד שצבירתן לא תפגע במעמד הקרן לצורך מס.
 
(1) לקרן יהיו:
א) חבר נאמנים;
ב) מנהל.
(2) חברי חבר הנאמנים יפעלו בהתנדבות וללא תשלום. ואם אינם פקידים של אחת הממשלות, יהיו זכאים בכל זאת להחזר ההוצאות ההכרחיות.
(3) מי שחבר באחד הגופים של הקרן אינו יכול להיות חבר באותו זמן גם בגוף אחר של הקרן.
(4) עם קבלת תפקידם, חברי חבר הנאמנים והמנהל, וכן כל עוזר למנהל, יתחייבו לפעול למימוש מטרות הקרן בתום לב, ולעשות כל שביכולתם למען הקרן ולהימנע מכל דבר שעלול לפגוע בה. האנשים הנזכרים לעיל ינהגו בזהירות על מנת לנהל את כספי הקרן באופן כלכלי ויעיל.
 
(1) חבר הנאמנים יורכב משניים עשר נציגים מהאקדמיה, וקהילות אנשי המחקר, התרבות, העסקים והמדינאות, שיש להם תרומה בולטת בתחום הקשרים בין גרמניה לישראל (חברים מלאים). שישה חברים מלאים בחבר הנאמנים ימונו על ידי ממשלת הרפובליקה הפדראלית של גרמניה (להלן – "ממשלת גרמניה"), כשהיא מיוצגת על ידי משרד החוץ הפדראלי של גרמניה, ושישה חברים ימונו על ידי ממשלת ישראל, כשהיא מיוצגת על ידי משרד החוץ של ישראל. חבר מלא בחבר הנאמנים שמונה על ידי ממשלת גרמניה ימונה כנציגה; חבר זה יהיה איש משרד החוץ של גרמניה. חבר מלא בחבר הנאמנים שמונה על ידי ממשלת ישראל ימונה לנציגה של מדינת ישראל. חברים נוספים בחבר הנאמנים (חברים משתתפים), לרבות תורמים בולטים במיוחד, יוכלו להתמנות לחבר הנאמנים ובלבד ששתי הממשלות, שייוצגו על ידי האנשים הנזכרים לעיל, תיתנה את הסכמתן למינוי.
(2) המינוי לחברות מלאה או חברות משתתפת בחבר הנאמנים הינה למשך שש שנים. שישה מהחברים הקבועים בהרכב הראשון של חבר הנאמנים יכהנו רק למשך שלוש שנים. ניתן לחדש את מינויו של חבר קיים אולם לא ניתן להקצות יעוד מראש. ניתן להקצות יעוד מראש לחברים המשמשים כנציגי המדינות. משך כהונת חבר הנאמנים יקבע על ידי הממשלות המכהנות עם מינויים של החברים הראשונים בו. מינוי של כל חבר מלא או חבר משתתף ניתן לבטל בכל עת.
(3) החברים המלאים בחבר הנאמנים ימשיכו לכהן, גם לאחר חלוף תקופת מינויים, עד שמחליפיהם יקבלו לידיהם את תפקידיהם. במקרה של פרישה מוקדמת (לדוגמה, מוות או התפטרות), הנאמנים הנותרים ימשיכו בניהול ענייניה של הקרן אשר אינם ניתנים לדחייה עד למינוי החברים המחליפים.
(4) לחבר הנאמנים יהיו התפקידים הבאים:
א) חבר הנאמנים מוסמך לקבוע הנחיות לפעילותה של הקרן, בפרט בכל הנוגע לשימוש בכספי הקרן.
ב) חבר הנאמנים יחליט על הוצאות לקידום פרויקטים בתחומים השונים של שיתוף הפעולה הדו-צדדי (הבנה בין-לאומית) בהתאם לאמות המידה שנקבעו בתקנה 2. חבר הנאמנים מוסמך להאציל למנהל את סמכות ההחלטה, על אחריותו, לפרויקטים הכרוכים במימון שאינו עולה על 30,000 אירו.
ג) חבר הנאמנים יחליט על תיקון התקנון ועל פירוק הקרן. תיקונים בתקנון שיאושרו על ידי חבר הנאמנים יכנסו לתוקף רק בהסכמת הרשות המפקחת בברלין.
ד) חבר הנאמנים יאשר את התקציב ואת תוכנית העבודה שיוכנו על ידי המנהל.
ה) חבר הנאמנים ייעץ, יתמוך ויפקח על המנהל בנוגע לפעילותו. בפרט יכריע חבר הנאמנים ב:
- המלצות בנוגע לניהול ההון העצמי של הקרן,
- שימוש בהון העצמי של הקרן,
- הדוח השנתי של הקרן,
- אישור פורמאלי של פעולותיו של המנהל.
(5) מחבר הנאמנים ינסח בעצמו את הנהלים לפעילותו. חבר הנאמנים יבחר את אחד הנאמנים ליושב ראש חבר הנאמנים, וחבר זה יישב בראש ישיבותיו. חבר הנאמנים יקבל החלטות ברוב רגיל; במקרה של שוויון קולות בהצבעה, ליושב הראש יהיה קול מכריע. חבר הנאמנים לא יקבל החלטות שנציג ממשלת גרמניה או נציג ממשלת ישראל מתנגדים להן. החלטות בנוגע לתיקון התקנון או לפירוק הקרן תתקבלנה לאחר שתוגש הצעה על ידי המנהל ותחייבנה רוב של שני שלישים מתוך הנאמנים. יש לנהל פרוטוקול של ישיבות חבר הנאמנים. החלטות חבר הנאמנים תירשמנה באופן מילולי.
(6) מניין חוקי בישיבות חבר הנאמנים יהיה בנוכחות שני שלישים מהנאמנים, בעצמם או באמצעות מיופי כח. נאמנים רשאים למנות בכתב נגיד אחר, אך לא חבר בגוף אחר של הקרן, לייצגם ולממש את זכות ההצבעה שלהם, ובלבד שאושרו קודם למינויים על ידי הממשלה שמינתה את הנאמן המקורי, ובמקרה של חבר משתתף, בהסכמת שתי הממשלות. פקידי ממשלה ופקידי ציבור אחרים רשאים בדומה להעביר את זכויות ההצבעה שלהם לעובדים אחרים של המוסדות שהם מייצגים. נאמן אינו רשאי לממש את זכויות ההצבעה של יותר משני אנשים.
(7) חבר הנאמנים יקיים אסיפה כללית לפחות פעמיים בשנה. ישיבות מיוחדות יכונסו לבקשת לפחות רבע מהנאמנים. המנהל ישתתף בישיבות אלה אם יתבקש על ידי חבר הנאמנים.
(8) באם לא הוסכם אחרת יתקיימו ישיבות חבר הנאמנים בברלין. יושב הראש יכנס את הישיבות בהודעה בכתב, לפחות ארבעה שבועות מראש, על התאריך ועל סדר היום.
(9) במקרים דחופים החלטות חבר הנאמנים תוכלנה להתקבל באמצעות חוזר (החלטה בכתב של חבר הנאמנים) בכפוף לאישורם של שלושה רבעים ממספר הנאמנים הכולל. במקרה כזה, יושב הראש יגיש בקשה בכתב (מכתב או שדר פקסימיליה) לכל הנאמנים האחרים, ועליהם להשיב בכתב בתוך ארבעה שבועות. בהליך זה חייבים להשתתף לפחות שלושה רבעים מהנאמנים על מנת שלתוצאתו יהיה תוקף. אין לנהוג בנוהל זה בהחלטות על פירוקה של הקרן, לצורך תיקון תקנה או לצורך הדיווח השנתי לפי תקנה 9 להלן.
 
(1) המנהל יהיה אדם אחד. המנהל הראשון ימונה על ידי ממשלת גרמניה כשהיא מיוצגת על ידי משרד החוץ. המנהלים הבאים ימונו על ידי חבר הנאמנים.
(2) יש לנהל פרוטוקול של ישיבות המנהל. החלטות המנהל תרשמנה באופן מילולי.
(3) המנהל ימונה לתקופה של חמש שנים ואפשר לשוב ולמנותו. אפשר להעביר את המנהל מתפקידו/ה בכל זמן.
(4) המנהל ימשיך לשמש בתפקידו, גם לאחר פקיעת תקופת כהונתו/ה, עד שמחליפו יטול לידיו את תפקידי המנהל.
(5) המנהל ייצג את הקרן לכל פעולה משפטית ופעולה שאינה משפטית. אפשר לפטור את המנהל מהגבלות לפי סעיף 181 של קובץ החוקים האזרחי אם חבר הנאמנים יחליט על כך.
(6) המנהל ינהל את הקרן, ינהל את ענייניה לפי התקנון ויתן דין וחשבון לחבר הנאמנים. בפרט, תפקידיו של המנהל יהיו כדלקמן:
- לנהל את הונה העצמי של הקרן,
- להכין תקציב שנתי ותוכנית פעולה,
- להכין את החלטות חבר הנאמנים, לרבות, בפרט, החלטות על הוצאת כספי הקרן, וכן להחליט החלטות כאלה במקום שהוא מורשה לעשות כן בעצמו,
- להכין דוחות על פעילות הקרן ולהציג את חשבונותיה ולהכין דיווח על פעילותה במימוש יעדי הקרן,
- ליישם החלטות ולבצע משימות שיוטלו עליו על ידי חבר הנאמנים,
- לנהל את פעילותה היומיומית של הקרן.
(7) בעניינים בעלי חשיבות מיוחדת יפעל המנהל לקבל את אישור חבר הנאמנים. פרטים נוספים יפורטו בנהלים שייקבעו.
(8) המינהל יתכנס לפחות פעמיים בשנה לפני האסיפות הכלליות של חבר הנאמנים.
(9) המנהל יקבל שכר הולם בגין עבודתו/ה.
 
(1) המנהל יסתייע בעוזר, אחד או יותר. ההסכמים הנוגעים בדבר יהיו כפופים לאישור ממשלת גרמניה, כשהיא מיוצגת על ידי משרד החוץ. העוזר/ים הראשונ/ים שיגוייס/ו לאחר הקמת הקרן ימונו על ידי ממשלת גרמניה כשהיא מיוצגת על ידי משרד החוץ. כל יועץ יקבל שכר בגין עבודתו.
(2) במסגרת הבדיקה של בקשות נכנסות לפרויקטים, המנהל יוכל להתבסס על מומחיותם של מוסדות שכבר פעילים בתחום הקשרים בין גרמניה לישראל.
 
(1) הקרן תפעל בהתאם לתקציב ולתוכנית העבודה אשר יאושרו על ידי חבר הנאמנים. כל העסקאות יירשמו לפי עקרונות וכללים חשבונאיים בעלי תוקף (כללי יסוד לניהול מסודר של ספרים - GOB).
(2) שנת העסקים של הקרן תהיה חופפת לשנת הלוח.
(3) המנהל יערוך את חשבונות הקרן בהתאם לכללי החשבונאות המסחרית ויכין דו"ח כספי שנתי כפי שנדרש על פי הקוד המסחרי הגרמני. בסוף שנת העסקים יוכן גם דו"ח על פעילות הקרן לממש את יעדיה. המנהל יגיש את הדו"ח הכספי השנתי ואת הדו"ח על הפעילות לחברי חבר הנאמנים לא יאוחר משישה חודשים לאחר סוף שנת העסקים.
(4) המנהל ידאג כי הדו"ח הכספי יבוקר על ידי רואה חשבון מוסמך או משרד רואי חשבון מוכר שאין לו תלות בקרן ואשר אינו קשור אליה בשום צורה. משימת הביקורת תכסה גם את שימור ההון העצמי של הקרן ואת השימוש ההולם בכספי הקרן (הכנסה צבורה ותרומות) בהתאם לתקנון, ויחייב הכנת חוות דעת של רואה חשבון מבקר ("דו"ח ביקורת") במשמעות סעיף 8 (2) של חוק העמותות של מדינת ברלין.
(5) חבר הנאמנים ידון במסמכים שהוכנו על פי ס"ק 4 לעיל ויאשר אותם, ביחד עם הדו"ח השנתי שהוכן על ידי המנהל על הפעילות למימוש יעדי הקרן במסגרת הדו"ח השנתי של הקרן.
(6) למרות ההסדרים שלעיל יפקח ויבקר בית המשפט הפדראלי לביקורת על הניהול התקציבי והכלכלי של הקרן.
 
במקרה של פירוק הקרן, מהלך שיוחלט עליו בפרט במקרה שהקרן תאבד את מעמדה המיוחד לעניין מס, או אם יוכח כי הגשמת מטרותיה אינה אפשרית, יועבר ההון העצמי שלה לידי הרפובליקה הפדראלית של גרמניה, בתנאי שהכספים ישמשו באופן ישיר ובלעדי לקידום ההבנה הבינלאומית בין גרמניה לישראל. החלטות על שימוש בהונה העצמי של הקרן לאחר פירוקה ישומו רק באישור משרד המס הנוגע בדבר.
 
(1) על הקרן תפקח ועדת הסנאט לצדק של מדינת ברלין בהתאם להוראות חוק העמותות של מדינת ברלין כפי שהוא חל כיום.
(2) המנהל יפעל לקבלת אישור הרשות המפקחת לכל פעולה אשר מחייבת את רשותה של הרשות המפקחת. המנהל ימלא אחר כל חובות ההודעה וחובות הדיווח החוקיות האחרות. המנהל יודיע ללא דיחוי לרשות המפקחת על כל שינוי בהרכב הגופים של הקרן.
(3) המנהל יגיש את הדו"ח השנתי של הקרן לרשות המפקחת לא יאוחר משמונה חודשים לאחר סוף שנת העסקים.