greenXchange תכנית ישראלית-גרמנית לפתרונות ברי קיימא למומחות ומומחים צעירים

נקודות רבות מחברות בין החברות הישראלית והגרמנית. אחת מהן, בהשוואה בינלאומית, היא התמחות ייחודית בתחומי הטכנולוגיה של איכות הסביבה. רק טבעי הוא, על כן, להציע למתמחות ולמתמחים הצעירים בתחומי המדע, התעשייה והחברה, פלטפורמה לחילופי רעיונות ולשיתוף פעולה אינטנסיבי. greenXchange מתגייסת למטרה: התכנית מהווה פורום לנשות ואנשי מקצוע צעירים, לסטודנטיות וסטודנטים לתארים מתקדמים ולדוקטורניות ודוקטורנטים, בו יפתחו יחדיו פתרונות ברי קיימא למגוון רחב של משימות. שיתוף הפעולה יתבצע באמצעות סמינרים וסדנאות משותפות שייערכו בגרמניה ובישראל.

משמעותה של קיימות בהקשר זה הינה גם תפיסה הוליסטית: בסוגיות של פיתוח עירוני וכפרי, ניהול אנרגיה ומים, כמו גם שמירת הסביבה נשקלים היבטים חברתיים, כלכליים ואקולוגיים באותה מידה. בהתאם לגישה זו, יעברו משתתפות ומשתתפי התכנית הכשרה אינטנסיבית בסדנאות בנושאים כגון "ניהול פרויקט ירוק" ו"מנהיגות ירוקה". לבסיס התיאורטי יתלווה גם ההיבט המעשי בצורת סמינר מרוכז בן שמונה ימים שיתקיים בגרמניה. במהלך הסמינר ידונו המומחות והמומחים הסביבתיים לעתיד באתגרים קונקרטיים בנושאי תשתיות מקומיות ויבחנו את הרלוונטיות שלהם למצב בישראל. לשם כך נדרשים יכולות הערכה מקצועיות וכישורים בין תרבותיים, אותם מבקשת התכנית לקדם. התכנית תייצר הצעות קונקרטיות לפרויקטים ברי קיימא שיוכלו להתבצע בישראל.

גם שלב הסיכומים מוביל בחזרה ל-greenXchange: בסדנה מסכמת מניחות המשתתפות והמשתתפים את הבסיס לחילופין נוספים ולהמשך התכנית ב-2015. את הידע החדש שרכשו יעבירו הלאה כמפיצות וכמפיצים בקרב המעגלים המקצועיים או האקדמיים שלהם. בכך יתרמו לשינוי המגמה בחברות הישראלית והגרמנית ולעידוד יוזמות ושיתופי פעולה בתחום פתרונות ברי קיימא, קשרים אישיים, כמו גם רשתות קשר מקצועיות הנרקמים מתוך הפעילות המשותפת, ומה שבמקרה הזה נחשב ל-Best Practice, הופך למטרה שתמשיך להשפיע הרבה אחרי סיום התכנית.

greenXchange הינה תכנית גרמנית-ישראלית של הקרן הקיימת לישראל, במסגרתה מקבלות כל שנה סטודנטיות וסטודנטים לתארים מתקדמים, כמו גם נשות ואנשי מקצוע צעירים הזדמנות לעבד במשותף פתרונות ברי קיימא למשימות בנושאי תשתיות. בשנת 2014 מתקיים הפרויקט בין ה-1 למרץ וה-31 לדצמבר ויפגיש בין 13 משתתפות ומשתתפים מכל אחת משתי המדינות.