BACK AND FORTH - הלוך ושוב
עקבות מהגרים בתל אביב ובברלין

ענין אחד הוא להתחקות אחר סממנים יהודיים בברלין או לחקור עקבות גרמניים בישראל. ענין אחר לגמרי ואף נדיר, הוא ביטוי המראות באמצעים קולנועיים. אתגר זה נוטלים על עצמם כעת משתתפי הפרויקט BACK AND FORTH. שני סטודנטים לבימוי מכל אחד משני המוסדות ללימודי קולנוע, dffb בברלין ואוניברסיטת תל אביב, עורכים תחקיר ומצלמים, כל אחד מהם בעיר הבלתי המוכרת של חברו. את מי יפגשו שם? מה יספרו להם אורחות היומיום או הטקסים המסורתיים על החיים ועל ההוויה בתנועה בחברה של השני? וכיצד מספרים זאת באמצעות המצלמה? הנושאים בהם מתמקד הפרויקט, לצד החיפוש אחר זהות - זו העצמית, כמו זו של הזולת, כוללים גם דת, שפה ומושגי יסוד כמו 'מולדת'.

עבודת צוות היא פועל יוצא של היצירה הקולנועית: העריכה נעשית בישראל והפוסט פרודקשן בברלין. שיתוף הפעולה יניב ארבעה סרטים קצרים תיעודיים, אשר יציגו ארבעה זויות מבט אישיות על החברה האחרת, תוך חיפוש אחר המייחד אותה כחברת מהגרים. הקרנות הבכורה של הסרטים יערכו סימולטאנית בברלין ובתל אביב. בנוסף ישודרו הסרטים ברשת הטלויזיה הציבורית RBB בגרמניה. עבור יוצרי הסרטים המתחילים מהווה הפרויקט הופעת בכורה בעולם הקולנוע שמחוץ לאוניברסיטה, אולם בפועל הוא מאפשר גם הרבה מעבר לכך. ליוצרים ניתנת ההזדמנות לשלב אופני עבודה וחשיבה אחרים בהליך היצירה, להעמיק קשרים קיימים וליצור חדשים בין המשתתפים ובין האוניברסיטאות, כמו גם לקבל הצצה אל התרבות (הקולנועית) של השני. בעוד שבסרט הרגע הוא בחינת הכל, הרי שהליך היצירה שלו מצריך מערכות ורשתות ברות קיימא, בנוסף לנסיון ולמפגשים.

הפרויקט הדוקומנטרי BACK AND FORTH (הלוך ושוב) הינו יוזמה של האקדמיה הגרמנית לקולנוע ולטלויזיה בברלין (dffb), בשיתוף עם המחלקה לקולנוע ולטלויזיה בפקולטה לאמניות ע"ש יולנדה ודוד כץ באוניברסיטת תל אביב. הפרויקט מתקיים בתקופת הזמן שבין ה-1 בספטמבר, 2012 וה-31 באוקטובר, 2013. בפרויקט משתתפים שני סטודנטים לבימוי קולנוע מכל אחת משתי המדינות, אשר ילווו בצוותים שיורכבו מסטודנטים משתי האוניברסיטאות. ההפקה והפוסט-פרודקשן של ארבעה מהסרטים הקצרים שייעשו במסגרת הפרויקט מתבצעות בברלין ובתל אביב. אלה יוקרנו בהקרנת בכורה מתואמת בשתי הארצות וישודרו בטלויזיה הגרמנית (RBB). דיווח שוטף על התקדמות הפרויקטים יועלה לרשתות החברתיות ולאינטרנט.