‏Vice Versa: סדנת מתרגמים עברית-גרמנית

שיר, רומן או סיפור קצר מקבלים את חיותם לא רק ממילים וממשפטים, אלא מעושר של ניואנסים, של סגנון ושל הקשרים ואיזכורים בעלי משמעות. האמנות הגבוהה בתרגום הספרותי היא היכולת לתפוס את כל אלה בשפה אחת ולהעבירם לשפה אחרת. זו מניחה את התשתית שבלעדיה לא ניתן לקיים חילופין תרבותיים. לשם כך מציע הפרוייקט Vice Versa ל-12 עד 14 מתרגמות ומתרגמים גרמנים וישראלים שפירסמו מעבודותיהם, את האפשרות לדון במסגרת מקצועית גבוהה בעבודות חדשות שלהם, אשר עדין לא הוצאו לאור. בעקבות אירוע דומה שהתקיים בברלין ב-2011, מגיע המסע בשנה זו לירושלים. כאן, לצד השתתפות בסמינריונים, יתאפשר למשתתפים בראש ובראשונה ליצור קשרים חשובים עם קולגות ועם עמיתים למקצוע, אולם גם לחבור לאנשי מפתח מתחום ההוצאה לאור כמו גם לסופרות ולסופרים.

כך מתהווה לו מפגש המרכז היבטים רבים הנוגעים לשאלות היסוד של התרגום מגרמנית לעברית ולהיפך, מפגש שבו גם לקהל הרחב תפקיד חשוב. האירוע החותם את סדנת התרגום פתוח לציבור והוא מהווה את אחת מנקודות השיא שלה. היבט חשוב נוסף בתהליך העבודה המשותפת בסדנה מתקשר להפרשי הגילאים בקרב המשתתפים, כאשר שגרת עבודה ונסיון מקצועי נפגשים על פלטפורמה של הצבת שאלות ובחינה של נקודות מבט חדשות. במהלך הפרויקט Vice Versa תורמים כל אלה להיווצרות מוטיבציות, הנחוצות לכינונן של נקודות החיבור החשובות שבין העשיה הספרותית בגרמניה ובישראל.

סדנת התרגום Vice Versa הינו פרויקט של Deutschen Übersetzerfonds e.V ברלין, בעבודה משותפת עם המכון לתרגום ספרות עברית ברמת גן. הפרויקט מתקיים בין ה-1 ל-30 בנובמבר, 2012 והוא כולל ביקור עבודה בן שבוע ימים בירושלים של שישה עד שבעה משתתפים מהתחום מגרמניה ומישראל, כמו גם עם מנחי הפרויקט משני הצדדים. בתכנית סמינרים, הרצאות ואירוע הפתוח לקהל הרחב. התכנון בנסוף לכך, הוא קיומם של חילופין אלו בתדירות של אחת לשנה או לשנתיים.